Besplatna isporuka

Uslovi kupovine

USLOVI KORIŠĆENJA USLUGA

INTERNET PRODAJE PEKAM INFORMATIKA DOO SUBOTICA
www.daroteka.rs

1 - OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim Uslovima korišćenja usluga Internet prodaje (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja) na jedinstven način utvrđuju se uslovi pod kojima privredno društvo Pekam Informatika doo, Subotica, Arpada Kostolanjia 166. 24418 Šupljak, matični broj: 20474009, PIB: 105866858, broj telefona: 069 765 566 (u daljem tekstu: prodavac). pruža usluge Internet prodaje odnosno elektronske prodavnice putem sopstvenog internet domena www.daroteka.rs (u daljem tekstu: Internet prodavnica), odnosno vrši elektronsku trgovinu kao prodaju robe/usluga preko sopstvene elektronske prodavnice, u skladu sa članom 17 stavom 3 tačkom 1) Zakona o trgovini, korisniku (u daljem tekstu: usluge). Ovim Uslovima korišćenja utvrđuju se postupak za ostvarivanje međusobnih prava i obaveza prodavca i korisnika usluga (u daljem tekstu: Korisnik).

Odredbe Uslova korišćenja su obavezujuće za prodavca i svakog Korisnika ponaosob i primenjuju se na sve njihove međusobne ugovorne odnose, izuzev ako posebnim ugovorom prodavac i pojedini Korisnik ne ugovore drugačije.


Član 2

Usluge se pružaju u skladu sa Zakonom o trgovini, Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Zakonom o obligacionim odnosima i drugim propisima Republike Srbije.

Prodavac, putem Internet prodaje može da vrši i trgovinu na veliko u smislu člana 11 i trgovinu na malo u smislu članova 12, 13 st. 1. tč. 3) podtačka (1) Zakona o trgovini, i člana 4 st. 1. Zakona o privrednim društvima.

U slučaju trgovine na malo, primenjuju se sve zakonske odredbe koje se odnose na trgovinu na malo, uključujući i primenu Zakona o zaštiti potrošača.

Obaveštavanje potrošača
Član 3

U skladu sa odredbama člana 12 stava 1 Zakona o zaštiti potrošača, Prodavac u svojstvu trgovca, putem ovih Uslova korišćenja, odnosno pre zaključenja ugovora o pružanju usluga, fizička lica koja imaju svojstvo potrošača na jasan i razumljiv način obaveštava o sledećem:

    Osnovna obeležja robe/usluge se potrošaču dostavljaju putem Internet prodavnice, tako što se potrošaču omogućava da samostalno izabere koju robu/uslugu želi da kupi.
    Poslovno ime, matični broj, adresa sedišta i broj telefona su navedeni u članu 1 ovih Uslova korišćenja.
    Prodajna cena se potrošaču dostavlja putem Internet prodavnice, tako što se potrošaču omogućava uvid u cene za svaku pojedinačnu robu/uslugu ponaosob. U slučaju postojanja popusta na cenu neke robe/usluge, Prodavac putem Internet prodavnice navodi cenu bez popusta i cenu sa popustom. Takođe, potrošač se putem Internet prodavnice obaveštava o svim pripadajućim dodatnim poštanskim troškovima i troškovima transporta i isporuke, koji se potrošaču prezentuju putem Internet prodavnice, prilikom svake pojedinačne kupovine.
    O načinu plaćanja potrošač se obaveštava putem odeljka 6 ovih Uslova korišćenja, odnosno putem Internet prodavnice, dok se o načinu i roku isporuke i načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza potrošač obaveštava putem Internet prodavnice prilikom samostalnog odabira konkretne robe/usluge i samostalnog odabira konkretnog načina isporuke odnosno kurirske službe.
    Kada Prodavac ima svojstvo trgovca, zakonsku odgovornost zbog nesaobraznosti robe/usluge snosi Prodavac, odnosno proizvođač, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Kada svojstvo trgovca ima treće lice, zakonsku odgovornost zbog nesaobraznosti robe/usluge snosi to treće lice koje ima svojstvo trgovca, odnosno proizvođač, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača
    O načinu izjavljivanja reklamacije Prodavcu, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja Prodavca po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnovu saobraznosti, potrošač je obavešten putem odeljka 7 ovih Uslova korišćenja, putem Pravilnika o rešavanju reklamacija (dostupnom na internet adresi: pravilnik-o-resavanju-reklamacija i putem Internet prodavnice).
    Kada vrši ponudu i prodaju tehničke robe, Prodavac obaveštava potrošača da će tehničku robu za vreme perioda u kojem odgovara za nesaobraznost ugovoru zameniti ili izvršiti povraćaj novca, osim u slučaju kada postoji mogućnost popravke, odnosno kada postoji rezervni deo za konkretnu tehničku robu, dok u ostalim slučajevima Prodavac obaveštava potrošača da ne postoji dostupnost rezervnih delova, potrošnog materijala, priključnih aparata i sličnih delova, tehničkog servisa, niti postoji mogućnost održavanja i opravke posle prestanka perioda u kojem odgovara za nesaobraznost ugovoru, odnosno posle prestanka proizvodnje ili uvoza robe.
    O uslovima za raskidanje ugovora koji se odnosi na uslugu internet prodaje, potrošač je obavešten putem odeljaka 2 i 3 ovih Uslova korišćenja i putem Internet prodavnice, a Prodavac sa potrošačem ne zaključuje nikakve druge ugovorne na neodređeno vreme ili ugovore koji se produžavaju automatski,
    O mogućnosti vansudskog rešavanja sporova, potrošač je obavešten putem člana 51 ovih Uslova korišćenja.

U skladu sa odredbama člana 12 stava 2 Zakona o zaštiti potrošača, Prodavac u svojstvu trgovca, putem ovih Uslova korišćenja, odnosno pre zaključenja ugovora, fizička lica koja imaju svojstvo potrošača na jasan i razumljiv način obaveštava o sledećem:

    Da je, u smislu člana 2 ovih Uslova korišćenja, ugovor sa potrošačem zaključen na vreme potrebno za ispunjenje ugovornih obaveza iz ugovora o trgovini na malo koji se zaključuje na daljinu.
    Da potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu ili izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i bez dodatnih troškova, osim troškova iz čl. 33. i 34. Zakona o zaštiti potrošača, tako što će Prodavcu dostaviti popunjenu Izjavu o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija“.
    Prodavac u svojstvu trgovca ne nudi bilo kakav digitalan sadržaj kao predmet prodaje, niti prodaje podatke koji su proizvedeni u digitalnom obliku, pa samim tim ne postoji predmet prodaje na koje bi se odnosile informacije o funkcionalnosti proizvoda, uključujući primenljive tehničke mere zaštite digitalnog sadržaja kao i informacije o eventualnoj kompatibilnosti digitalnog sadržaja sa hardverom i softverom. Internet prodavnica Prodavca primenjuje savremene mere tehničke zaštite koje se pored ostalog sastoje od primene sigurnosnih protokola elektronske komunikacije, ograničavanjem broja lica koja imaju pristup serveru na kojem se Internet prodavnica nalazi, kao i sistemima lozinki kojima se omogućava identifikacija lica i evidencija pristupa.
    Da je relevantna interoperabilnost digitalnog sadržaja sa hardverom i softverom o kojima Prodavac ima saznanja ili o kojima se razumno može očekivati da ima saznanja, Prodavac naveo putem Internet prodavnice, odnosno da Internet prodavnica kao takav tehnički nije moguće koristiti na nekompatibilnom uređaju.
    Da ne postoje nikakve postprodajne usluge koje Prodavac pruža potrošačima, niti da postoje bilo kakve eksplicitne ili implicitne garancije. Radi dobrog razumevanja: termin „garancija“ je u ovim Uslovima korišćenja upotrebljen u istom značenju u kojem je upotrebljen u tekstu Zakona o zaštiti potrošača. Prodavac, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača odgovora za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.

U skladu sa odredbama člana 26 stava 1 Zakona o zaštiti potrošača, Prodavac u svojstvu trgovca, s obzirom da se radi o zaključenju ugovora na daljinu odnosno izvan poslovnih prostorija sa fizičkim licima koja imaju svojstvo potrošača, putem ovih Uslova korišćenja, odnosno pre zaključenja ugovora, na jasan i razumljiv način obaveštava o sledećem:

    Da Prodavac posluje na adresi na kojoj joj je sedište, a koje je navedeno u članu 1 ovih Uslova korišćenja.
    Da sve cene obuhvataju ukupne troškove, i da se one putem Internet prodavnice prezentuju potrošaču unapred.
    Da potrošač samostalno snosi trošak korišćenja sredstava komunikacije na daljinu za zaključivanje ugovora, odnosno se taj trošak obračunava na istoj osnovi, odnosno prema osnovnoj tarifi dobavljača internet usluga (npr. operater mobilne telefonije) sa kojim je potrošač zaključio poseban ugovor o pružanju internet usluga, u koji Prodavac nema niti može da ima uvid.
    Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu ili izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga, uz plaćanje isključivo direktnih troškova vraćanja robe (u daljem tekstu: odustanak od ugovora). Kod ugovora o pružanju usluga, rok od 14 dana za odustanak od ugovora računa se od dana zaključenja ugovora između potrošača i trgovca. Kod ugovora o prodaji robe, rok od 14 dana za odustanak od ugovora računa se od dana kada roba dospe u državinu potrošača ili trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik. Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora tako što će Prodavcu dostaviti popunjenu „Izjavu o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija“ (u daljem tekstu: izjava o odustanku). Izjava o odustanku smatra se blagovremenom ukoliko je poslata Prodavcu u navedenom roku od 14 dana. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. Pošto Prodavac omogućava potrošaču da elektronski popuni i pošalje izjavu za odustanak, Prodavac je dužna da o prijemu iste bez odlaganja obavesti potrošača u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa. Protekom navedenog roka od 14 dana prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora. Prema Zakonu o zaštiti potrošača, na potrošaču je teret dokazivanja da je radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora postupio u skladu navedenim.
    Postoji obaveza potrošača da plati Prodavcu troškove koji se odnose na ostvarivanje prava na odustanak od ugovora, koji se ogledaju u troškovima dostave kupljene robe Prodavcu, koji zavise od načina dostave odnosno troškova poštanskog operatora kojeg potrošač sam odabere kada vraća kupljenu robu Prodavcu.
    Potrošač ima pravo da odustane od ugovora, osim u slučaju:  1) isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane; 2) isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke; 3) isporuke zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke.
    Ne postoji ugovorni odnos Prodavca sa poštanskim operatorom preko koga potrošač može, u slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti, da pošalje robu o trošku Prodavca.

U skladu sa odredbama člana 26 stava 2 Zakona o zaštiti potrošača, Prodavac u svojstvu trgovca, s obzirom da se radi o zaključenju ugovora na daljinu odnosno izvan poslovnih prostorija sa fizičkim licima koja imaju svojstvo potrošača, putem ovih Uslova korišćenja, odnosno pre zaključenja ugovora, na jasan i razumljiv način obaveštava o sledećem:1) Potrošač je dužan da snosi troškove povraćaja robe u slučaju odustanka od ugovora. 2) Ne postoje nikakvi primenjivi kodeksi dobre poslovne prakse koji se odnose na Prodavca. 3) Da ne postoji nikakvo minimalno trajanje ugovornih obaveza potrošača. 4) Da ne postoji nikakva potreba niti obaveza da potrošač Prodavcu položi bilo kakav depozit niti kakvu drugu finansijsku garanciju. 5) O mogućnosti vansudskog rešavanja sporova, potrošač je obavešten putem člana 51 ovih Uslova korišćenja.

2 - ZASNIVANJE KORISNIČKOG ODNOSA
Član 4

Internet prodavnicau mogu pristupiti posetioci i korisnici. Posetiocem se smatra svako lice koje je pristupilo Internet prodavnici, bez da se registrovalo kao korisnik. Na svaki pristup Internet prodavnici od strane posetioca se primenjuju ovi Uslovi korišćenja. Korisnik usluga Prodavca može postati svako zainteresovano poslovno sposobno, domaće ili strano, fizičko ili pravno lice odnosno preduzetnik. Korisnikom usluga Prodavca se postaje registracijom korisnika, prema funkcionalnostima Internet prodavnice, a pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja.


Član 5

Ukoliko to želi, svako punoletno lice može postati Registrovani korisnik, tako što će podneti zahtev za registraciju. Da bi postao Registrovani korisnik, potrebno je da se izvrši potvrda (verifikacija) adrese elektronske pošte. Registrovani korisnik se predstavlja Internet servisu Prodavca svojom potvrđenom (verifikovanom) adresom elektronske pošte. Registrovani korisnik se obavezuje da u slučaju promene podataka značajnih za identifikaciju odnosno izvršenje usluga, o istom bez odlaganja obavesti Prodavacu.Potvrdom zahteva korisnik potvrđuje da je upoznat sa odredbama ovih Uslova korišćenja i da je u potpunosti saglasan sa njima.Prodavaca može doneti Odluku kojom Registrovanim korisnicima omogućava prodajne podsticaje – program lojalnosti. Registrovani korisnici ostvaruju prodajne podsticaje u skladu sa Odlukom Prodavca.

3 - POČETAK I TRAJANJE KORISNIČKOG ODNOSA
Član 6

Stupanje u korisnički odnos smatra se zaključenjem ugovora po pristupu, koji stupa na snagu momentom davanja saglasnosti na odredbe ovih Uslova korišćenja. Saglasnost se daje označavanjem odgovarajuće opcije na Internet prodavnicau. Ukoliko lice ne pristaje na uslove korišćenja potrebno je da Internet prodavnicau ne pristupa.


Član 7

Korisnički odnos između Korisnika i Prodavaca se zaključuje na neodređeno vreme.

4 - NEMOGUĆNOST PRENOSA PRAVA KORIŠĆENJA USLUGA
Član 8

Prava na korišćenje usluga Prodavca koje Korisnik stekne u skladu sa ovim Uslovima korišćenja ne mogu se preneti na treće lice bez prethodne pisane saglasnosti Prodavca.

5 - CENE
Član 9

Prodavac samostalno utvrđuje cene i druge komercijalne uslove za prodaju robe i pružanje usluga, u skladu sa svojom poslovnom politikom.


Član 10

U skladu sa zakonom, sve cene se navode u dinarima. Cene i drugi komercijalni uslovi pružanja usluga dostupni su Korisniku u svakom trenutku putem Internet prodavnice.

Član 11

Prodavac zadržava pravo na izmenu cena i drugih komercijalnih uslova, o čemu putem Internet prodavnice obaveštava Korisnika. Prodavac zadržava pravo da, s obzirom na tehnička ograničenja koja se odnose na merenje stanja zaliha u realnom vremenu, prilikom elektronske prodaje prikaže i cenu artikla koji se momentu prikazivanja ne nalazi na zalihama. U navedenom smislu, Prodavac ne garantuje za stanje zaliha u svakom momentu. Kako Prodavac obavlja elektronsku trgovinu koja je istovremeno usmerena (pored ostalih) i na potrošače u Republici Srbiji, Prodavac sve cene robe ističe isključivo u dinarima.

6 - PLAĆANJA
Član 12

Predračuni i računi sadrže, između ostalog, obračunati iznos za korišćenje usluga i prodaju robe Prodavca i obaveze po osnovu javnih prihoda (porezi, takse i dugo). Račune za pružene usluge Prodavac dostavlja:
- potrošaču putem poštanskog operatora, na adresu potrošača, uz prijem narudžbine (pouzećem);
- Registrovanom korisniku putem elektronske pošte, na registrovanu adresu elektronske pošte korisnika, nakon prijema narudžbine, u toku trajanja korisničkog odnosa.

Član 13

Prilikom plaćanja pouzećem, Korisnik plaća obračunati iznos Kurirskoj službi, prema dostavljenom računu.

Član 14

Predračuni se dostavljaju Korisniku isključivo elektronskim putem, odnosno putem elektronske pošte ili putem odgovarajuće stranice Internet prodavnice, u zavisnosti od aktuelne funkcionalnosti servisa. Dostavu računa u štampanom obliku Prodavac vrši putem obične pošte, i to isključivo na poseban zahtev Korisnika, za šta može Korisniku naplatiti takve troškove poštanskih usluga. Podaci o računima pojedinog Korisnika mogu biti dostupni upravo tom Korisniku i putem Internet prodavnice, u zavisnosti od aktuelne funkcionalnosti servisa.

Član 15

Prodavac nije odgovoran u slučaju da Korisnik ne primi blagovremeno predračun ili račun (usled kvara na računarskoj mreži Korisnika ili propusta u radu poštanske službe). Korisnik je dužan da odmah po isteku uobičajenog roka za prijem predračuna ili računa obavesti Prodavca o izostanku i zatraži slanje duplikata.

7 - REKLAMACIJE I PRAVO NA RASKID UGOVORA O KUPOVINI
Član 16

Prodavac ima zakonsku odgovornosti zbog nesaobraznosti robe ili usluge ugovoru. Na sve reklamacije, primenjuje se Pravilnik o rešavanju reklamacija Prodavca koji je objavljen na adresi: pravilnik-o-resavanju-reklamacija i Zakon o zaštiti potrošača.

Član 17

Ukoliko Korisnik smatra da obračun robe nije pravilno izvršen može podneti Prodavcu reklamaciju u pisanom obliku, putem elektronske pošte, u roku od 24 časa od prijema predračuna ili računa, s tim što je dužan da uplati iznos koji reklamacijom nije osporen. Korisnik može podneti zahtev za reklamaciju na isti način ukoliko je došlo do greške u izboru robe ili postoji drugi razlog zbog koga Korisnik nije u mogućnosti da koristi robu, pod uslovom da Korisnik već nije započeo korišćenje robe. Reklamacija mora da sadrži precizan opis nepravilnosti u obračunu ili drugog razloga za reklamaciju i mora biti potpisana od strane Korisnika, odnosno lica koje je ovlašćeno za zastupanje Korisnika. Prodavac je dužna da u roku od 8 dana po prijemu reklamacije obavesti Korisnika o tome da li je reklamacija usvojena. Prodavac neće uvažiti reklamacije koje su nejasne, nepotpune i podnete neblagovremeno, kao ni reklamacije koje nisu potpisane od strane Korisnika, odnosno lica ovlašćenog za zastupanje Korisnika. U slučaju usvajanja reklamacije za nepravilno obračunatu robu/usluge, Prodavac će Korisniku izdati novi predračun ili račun sa naznačenim rokom uplate, umanjen za uplaćeni iznos koji reklamacijom nije osporen. U slučaju usvajanja reklamacije za pogrešno izabranu robu, potrošač se obavezuje da o svom trošku Prodavcu vrati takvu robu, a Prodavaca će izvršiti povraćaj novca ukoliko pogrešno izabrana roba nije oštećena.

Član 18

Korisnik koji je robu kupio putem Interneta odnosno ukoliko mu je roba dostavljena kurirskom službom (ugovor na daljinu) ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova vraćanja robe, koje u ovom slučaju snosi korisnik. Rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u državinu korisnika, odnosno trećeg lica koje je odredio Korisnik, a koje nije prevoznik. Istekom roka iz ovog stava, prestaje pravo korisnika na odustanak od ugovora. Korisnik ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koja mu se dostavlja prilikom registracije, u elektronskom obliku i moguće je koristiti je prilikom svake pojedine kupovine. Ova izjava dostavlja se Prodavcu putem elektronske pošte, a o prijemu iste korisnik će biti obavešten takođe putem elektronske pošte.

Član 19

U slučaju odustanka od Ugovora korisnik je dužan da vrati robu Prodavcu bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Roba se vraća o trošku Korisnika, slanjem robe putem poštanskog operatora na adresu Prodavca:  Pekam Informatika doo, Subotica, Arpada Kostolanjia 166. 24418 Šupljak.  Korisnik je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Korisnik je obavezan da proizvod vrati kao nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, odnosno u istom stanju u kakvom je i isporučen, bez ikakvih mehaničkih ili bilo kakvih drugih oštećenja. Prema zakonima kojima je uređeno poslovanje sa gotovim novcem, Prodavac nije u mogućnosti da bilo kome i za bilo šta vrši bilo kakva plaćanja u gotovom novcu, pa samim tim nije u mogućnosti da vrši tzv. „otkup“ odnosno da prima pošiljke koje se šalju sa „otkupninom“. Iz ovog razloga Prodavac je primoran da odbije prijem takvih pošiljki, što pošiljaoca može izložiti dodatnim troškovima. Prilikom slanja pošiljki Prodavcu, potrebno je da pošiljalac slanje izvrši na način koji se vrši bez ikakvog otkupa odnosno pošiljalac nema mogućnost da obaveže Prodavca da posluje u gotovom novcu.

Član 20

Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužna da korisniku vrati iznos koji je korisnik platio po osnovu ugovora i to u roku od 14 dana od dana kada je primila obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća.


Član 21

Korisnik se pristankom na ove Uslove korišćenja daje izričitu saglasnost (u smislu člana 34. stava 2 Zakona o zaštiti potrošača) Prodavcu da povraćaj uplata koje je primio od Korisnika koji je robu platio pouzećem, Prodavac izvrši na tekući račun Korisnika bez dodatnih troškova po Korisnika, te se Korisnik obavezuje da u navedenom slučaju dostavi Prodavcu podatke tekućem računu na koji želi da bude izvršen povraćaj uplata.

Član 22

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

Član 23

Korisnik je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan (u smislu člana 35. stava 4 Zakona o zaštiti potrošača), odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Nakon prijema robe Korisnik ima pravo da istu proba, ali ukoliko je upotrebljava na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe, Korisnik je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe i Prodavac može da tu umanjenu vrednost robe naplati Korisniku. Radi dobrog razumevanja, Prodavac zadržava pravo da ne uvaži reklamaciju odnosno ne pristane na povraćaj cene ukoliko je Korisnik robu, pored toga što ju je probao, i koristio nakon što je probanjem ustanovio prirodu, karakteristike i funkcionalnost robe (npr. koristio za svoje potrebe, ili pohabao, ili roba ima vidljive ili funkcionalne tragove upotrebe, ili sl.). Ukoliko sama suština robe jeste određeno pakovanje, dekorativna kutija, Prodavac će smatrati da je umanjena vrednost te robe ukoliko je dekorativna kutija oštećena. Svi proizvodi koji imaju dekorativnu kutiju moraju biti vraćeni Prodavcu u odgovarajućoj transportnoj ambalaži, kako ne bi došlo do oštećenja same suštine robe.

8 - KORIŠĆENJE USLUGA I DOSTAVA
Član 24

Prodavac se obavezuje da Korisniku obezbedi korišćenje Internet prodavnice, u okviru svojih tehničkih mogućnosti, s tim što zadržava pravo da, bez posebne najave, zbog radova na sistemu ili drugih potreba održavanja privremeno obustavi pružanje usluga, delimično ili u celosti, sve dok za tim postoji opravdana potreba.

Član 25

Prodavac se obavezuje da će svoj Internet prodavnica upodobiti relevantnoj domaćoj zakonskoj regulativi iz oblasti Internet trgovine, te opšteprihvaćenim preporukama i kodeksima koji se odnose na dozvoljeno i prihvatljivo korišćenje Internet prodavnice za Internet trgovinu.

Član 26

Svojim Internet prodavnicom Prodavac omogućuje Korisniku da naruči ponuđenu robu iz prodajnog asortimana Prodavca.
Momentom naručivanja robe smatraju se:
- Potvrda narudžbine na Internet prodavnici Prodavca kada se roba plaća pouzećem;
- Prijem iznosa iz narudžbenice kada se roba plaća na drugi način.

Član 27

O uspešno izvršenom procesu naručivanja (broj narudžbe, cene i datumu predaje pošiljke kada je poznat i nazivu kurirske službe) Prodavac vrši obaveštavanje potrošača i putem elektronske pošte.

Član 28

Prodavac se obavezuje da naručenu robu dostavi kurirskoj službi u roku od 3 radna dana (u radne dane se ne uračunavaju vikendi i drugi neradni dani), a kupcu najkasnije u roku od 30 dana od dana naručivanja robe. Kurirska služba dostavlja naručenu robu u roku koji je sama opredelila, i Prodavac nema niti može da ima bilo kakav uticaj ili odgovornost za rad kurirske službe. Kurirska služba ima isključivu odgovornost za isporuku naručene robe Korisniku. Kurirska služba pošiljku donosi na adresu za isporuku u periodu koji kurirska služba opredeli. Korisnik se obavezuje da u naznačenom periodu obezbedi da na adresi bude lice koje može preuzeti pošiljku. Kurirska služba pokušava da uruči pošiljku u ukupno dva navrata, na ovde opisan način. Ukoliko Korisnik ili lice koje može preuzeti pošiljku ne bude na adresi dostave, Kurirska služba će kontaktirati Korisnika na telefon Korisnika i dogovori novi termin isporuke. Ukoliko Korisnik ni tada ne bude pronađen na adresi dostave, pošiljka će se vratiti Prodavcu. Po povratku pošiljke, Korisnik će biti kontaktiran od strane Prodavca kako bi se ustanovio razlog neuručenja i kako bi se dogovorilo ponovno slanje.

Član 29

Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je da Korisnik vizuelno pregleda pošiljku da slučajno ne postoje neka vidna oštećenja. Ukoliko Korisnik primeti da je transportna ambalaža oštećenja i posumnja da je i roba možda oštećena, Korisnik je ovlašćen da odbije prijem pošiljke i sačini zapisnik prema pravilima kurirske službe.

Član 30

Korisnik se obavezuje da neoštećenu pošiljku preuzme i potpiše dokaz o prijemu pošiljke - adresnicu Kurirskoj službi.

9 - PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI SA OBAVEŠTENJEM O PRIKUPLJANJU I OBRADI PODATAKA
Član 31

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti sa obaveštenjem o prikupljanju i obradi podataka je sastavni deo ovih Uslova korišćenja i nalazi se objavljen na sledećoj internet adresi Prodavca: pravilnik-o-zastiti-podataka-o-licnosti

10 - POVERLJIVOST PODATAKA PRAVNIH LICA
Član 32

Podaci o pravnim licima koje prikuplja Prodavac jesu podaci koji se inače prikupljaju u svrhu poslovanja među pravnim licima, a zarad stupanja u poslovni odnos.

Član 33

Ugovorne strane su saglasne da sve pribavljene podatke koje je druga ugovorna strana – pravno lice, označila kao poverljive, u vezi sa zaključivanjem ili realizacijom korisničkog odnosa, čuvaju kao poverljive tokom trajanja korisničkog odnosa, kao i u roku od dve godine nakon njegovog prestanka.

Član 34

Prodavac prikuplja podatke o Korisniku koji je pravno lice, potrebne za zasnivanje korisničkog odnosa, pružanje kvalitetne usluge i obezbeđivanje pravovremenog informisanja, kao i u svrhe obaveštavanja o sopstvenoj ponudi, u skladu sa dobrim poslovnim običajima.

Član 35

Prodavac neće upotrebljavati poslovne podatke Korisnika pravnog lica u bilo koje druge svrhe, bez saglasnosti Korisnika.

11 - ZAŠTITA AUTORSKOG PRAVA
Član 36

Prodavac ima isključivo autorsko pravo na Internet prodavnicu Prodavca i na svim pojedinačnim elementima koji je čine, kao što su tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, korisnički interfejs, kod, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa.

Član 37

Neovlašćeno korišćenje Internet prodavnice u celini ili bilo kog njegovog dela, bez izričite prethodne pisane dozvole izdate od Prodavca kao nosioca isključivog autorskog prava, smatraće se povredom autorskog prava Prodavca i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.


12 - PRIVREMENA I TRAJNA SUSPENZIJA PRUŽANJA USLUGA
Član 38

U slučaju da Korisnik, prema diskrecionoj oceni Prodavca, vrši zloupotrebu svojih prava iz ovih Uslova korišćenja ili ih krši, Prodavac ima pravo da mu bez prethodnog ili naknadnog obaveštenja i/ili obrazloženja privremeno ili trajno suspenduje pružanje usluga korišćenja Internet prodavnice.

Član 39

Prodavac može privremeno suspendovati pružanje usluga bilo kom Korisniku ukoliko postoji osnovana sumnja da postoji bilo kakva nedopuštena ili prevarna radnja koja može naneti štetu Prodavcu, drugom Korisniku ili trećem licu. Prodavac je dužna da odmah po nastupanju slučaja iz prethodnog stava obavesti Korisnika o suspenziji pružanja usluga i razloga zbog kojih je do toga došlo. Suspenzija pružanja usluga u slučaju iz stava 1. ovog člana može trajati u dužini koja Prodavac diskreciono odredi.

Član 40

Ukoliko nakon upozorenja Korisnik nastavi sa nedozvoljenim ponašanjem, Prodavac ima pravo da mu trajno suspenduje pružanje usluga i raskine korisnički odnos.

Član 41

Prodavac može privremeno suspendovati pružanje usluga Korisniku radi otklanjanja tehničkih kvarova ili obavljanja drugih neophodnih radova na svojoj infrastrukturi. Prodavac će blagovremeno obavestiti Korisnika o terminima isključenja radi planiranih radova na infrastrukturi.


13 - ODGOVORNOST I OGRANIČENJA
Član 42

Korisnik samostalno odgovara za svoje postupke prilikom korišćenja Interneta, Internet prodavnice, kao i za sadržaj svoje komunikacije sa trećim licima i sadržaje koje učini javno dostupnim putem Interneta uključujući i Internet prodavnica Prodavca.

Član 43

Prodavac ne odgovara za štetu koju Korisnik ili treće lice pretrpi usled:
- Smanjenog propusnog opsega, otežanog prenosa ili povremenih privremenih prekida u pružanju usluga, koji su uzrokovani interferencijom, atmosferskim prilikama, fizičkim preprekama i uopšte razlozima koji uzrokuju varijabilnost kojoj je podložna tehnologija žičnog ili bežičnog povezivanja;
- Preopterećenja, kašnjenja ili grešaka u funkcionisanju delova Interneta na koje Prodavac objektivno ne može da utiče;
- Neovlašćenog korišćenja Internet usluga od strane Korisnika ili trećih lica;
- Vršenja svih vrsta finansijskih i ostalih poslovnih transakcija od strane Korisnika na Internetu;
- Privremene ili trajne suspenzije pružanja Internet usluga propisanih odredbama ovih Uslova korišćenja ili zakonom;
- Korišćenja nestandardne opreme od strane Korisnika;
- Preseljenja Korisnika na drugu lokaciju sa koje nije moguć pristup uslugama Prodavca;
- Dejstva više sile ili drugih uzroka koji su van kontrole Prodavca;
- Trajnog prestanka obavljanja delatnosti pružanja Internet usluga Prodavca.

14 - PRESTANAK KORISNIČKOG ODNOSA
Član 44

Korisnički odnos između Prodavca i Korisnika može prestati na osnovu jednostranog otkaza svake strane. Prodavac može jednostrano i bez otkaznog roka raskinuti odnos sa Korisnikom u sledećim slučajevima:
- Ako Korisnik nastavi sa nedozvoljenim ponašanjem nakon privremene suspenzije i upozorenja Prodavca;
- Ako dođe do smrti ili gubitka poslovne sposobnosti Korisnika koji je fizičko lice ili pokretanja stečajnog, likvidacionog ili drugog postupka koji može dovesti do prestanka postojanja Korisnika koji je pravno lice;
- Ako Prodavac donese poslovnu odluku da prestane sa internet prodajom ili prestane sa obavljanjem svoje delatnosti.

Član 45

Korisnik može jednostrano raskinuti korisnički odnos sa Prodavcem ukoliko nije saglasan sa promenama ovih Uslova korišćenja. Zahtev za raskidanje korisničkog odnosa po ovom osnovu Korisnik je dužan da dostavi Prodavcu u roku od osam dana od dana prijema obaveštenja o promeni Uslova korišćenja. Korisnik je dužan da u slučaju prestanka korisničkog odnosa, bez obzira na osnov prestanka, odmah, a najkasnije u roku od 8 dana, izmiri sva dugovanja prema Prodavcu nastala po osnovu pruženih usluga ili isporučene robe.

Član 46

Raskid korisničkog odnosa, bez obzira na razlog i način raskida, ne utiče na ugovorne obaveze Korisnika kao kupca, odnosno ne utiče na obavezu kupca da plati robu, odnosno izmiri sva dugovanja koja ima prema Prodavcu.


15 - JURISDIKCIJA I REŠAVANJE SPOROVA
Član 47

Korisnik i Prodavac su saglasni da se odredbe ovih Uslova korišćenja imaju tumačiti na način koji doprinosi izvršenju ugovornih obaveza na obostranu korist. Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuju se važeći propisi Republike Srbije.

Član 48

Korisnik koji je pravno lice i Prodavac su saglasni da sve eventualne nesporazume koji nastanu tokom trajanja korisničkog odnosa pokušaju da reše mirnim putem, a koliko u tome ne uspeju, nadležan će biti Privredni sud u Subotici.

Član 49

Korisnik koji je fizičko lice (koje ima svojstvo potrošača) i Prodavac se obavezuju da sve eventualne nesporazume koji nastanu pokušaju da reše mirnim putem. U skladu sa navedenim, Prodavac u svojstvu trgovca obaveštava svako fizičko lice koje ima svojstvo potrošača, da potrošač ima pravo rešavanja sporova između potrošača i trgovca - vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, u smislu Zakona o zaštiti potrošača, pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova upisanim u Listu tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova u skladu sa navedenim zakonom. Ukoliko u tome ne uspeju, nadležan za rešavanje spora će biti sud u mestu prebivališta, odnosno boravišta potrošača u Republici Srbiji, uz primenu prava Republike Srbije. Fizičko lice koje ima svojstvo potrošača može pokrenuti sudski ili vansudski postupak rešavanja potrošačkog spora tek nakon prijema odgovora na izjavljenu reklamaciju ili prigovor u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Prodavac je obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova pred telom.

16 - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 50

Prodavac zadržava pravo da vrši izmene i dopune ovih Uslova korišćenja u skladu sa izmenjenim uslovima poslovanja i u skladu sa svojom poslovnom politikom.

Član 51

Prodavac ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na Internet prodavnici i/ili poslati e-mail svim registrovanim korisnicima, najmanje osam dana pre dana početka njihove primene.

Član 52

Ukoliko već registrovani korisnik u roku iz člana 53 ovih Uslova korišćenja ne da izričit odgovor (klikom na link za prihvatanje Uslova korišćenja), smatraće se da je saglasan sa novim Uslovima korišćenja. Ukoliko već registrovan korisnik izričito (klikom na link za neprihvatanje Uslova korišćenja) ne prihvati ove Uslove korišćenja, smatraće se da mu je prestao korisnički status, da se gase sva dosadašnja prava i obaveze, te se ugovorni odnos prekida po prethodno važećim Uslovima korišćenja. Stupanjem novih Uslova korišćenja na snagu, ne diraju se stečena prava korisnika.

Član 53

Ovi Uslovi korišćenja počinju da se primenjuju osmog dana od dana njihovog objavljivanja na Internet prodavnici Prodavca.Stupanjem na snagu ovih Uslova korišćenja prestaju da važe prethodni uslovi korišćenja.

Član 54

Svaki odštampani primerak ovih Uslova korišćenja proizvodi puno pravno dejstvo na osnovu odredbi Zakona o elektronskom dokumentu, i ne može mu se osporiti punovažnost ili dokazna snaga.


U Subotici, 31.07.2023.

Prkam Informatika doo Subotica